จังหวัดชุมพรต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม
13 May 2019, 02:50 pm

            วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมลอฟต์มาเนีย บูทิก อำเภอเมืองชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างเสริมความรู้และพัฒนาทักษะสมรรถนะเกี่ยวกับการตรวจราชการ ภายในกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสมือน ผอ. สำนักกองในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 33 คน จาก 30 หน่วยงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งกิจกรรมการฝึกอบรมออกเป็น 4 ช่วง โดยในพื้นที่จังหวัดชุมพร เป็นกิจกรรมในช่วงที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการลงพื้นที่ เพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการของการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562 

            ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ตรวจราชการระดับกรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการระดับกรม ได้มีความรู้และทักษะในการตรวจราชการ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจราชการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของฝ่ายบริหาร พร้อมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจราชการ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายของผู้ตรวจราชการระดับกองในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรจะส่งเสริมการสร้างสมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการตรวจราชการ โดยวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายบนพื้นฐาน และการบริหารพัฒนาสู่สังคมยุคความรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และสามารถนำมาแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว