คณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ชุมพรร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
16 พ.ค. 2562, 10:05 น.

           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะผู้ตรวจราชการกรม จาก 30 หน่วยงาน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. เพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการของการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้เดินทางไปที่ที่พักสงฆ์ดอนใหญ่ หมู่ที่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ "โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย

           ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน มีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น และปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่หน่วยงานในสังกัด ทส. พิจารณาคัดเลือกไว้แล้ว พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตราบนานเท่านาน
           ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกป่า พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน อีกด้วย