ผู้ตรวจราชการ 30 หน่วยงานลงพื้นที่ชุมพรอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม

            เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมลอฟมาเนีย อ.เมือง จ.ชุมพร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสมือน ผอ. สำนักกองในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 33 คน จาก 30 หน่วยงาน ที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อฝึกปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการของการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงที่ 3 ของโครงการ โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลังจากคณะผู้ตรวจราชการกรม ทั้ง 30 หน่วยงานได้ลงพื้นที่อำเภอละแม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

            สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการของ คณะผู้ตรวจราชการกรม ทั้ง 30 หน่วยงาน ได้แบ่งออกเป็น 3 คณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในอำเภอละแม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 บ้านปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม มี พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม, กลุ่มที่ 2 บ้านหาดสูง หมู่ที่ 3 ตำบลละแม มี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ที่ปรึกาาด้านการตรวจราชการ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม และ กลุ่มที่ 3 บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 19 ตำบลละแม มี นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกาาด้านการตรวจราชการ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม
          โดย พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครั้งนี้ เป็นการนำผู้ตรวจราชการระดับกรมมาศึกษาดูงานเพื่อสร้างเสริมความรู้และพัฒนาทักษะสมรรถนะเกี่ยวกับการตรวจราชการ ซึ่งจากการลงพื้นที่บ้านปากน้ำละแม หมู่ที่ 1 ตำบลละแม ซึ่งมี ตลาดใต้เคี่ยม ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้การนำของผู้นำท้องท่องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันสร้างจุดขาย และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการรับฟังปัญหาและความต้องการ ของพี่น้องประชาชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่เป็นเชิงนโยบายก็จะได้นำไปผลักดันแก้ไขกันต่อไป
            ทั้งนี้ ในการนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอละแม ให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ทั้งนักท่องเที่ยวในพื้นที่หรือใกล้เคียง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักธุรกิจ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ที่จะเข้ามาประชุม หรือสัมมนา ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาต่อไป ทั้งคุณภาพ อาหาร ผลิตภัณฑ์ หรือการจัดการสถานที่ เป็นต้น