จิตอาสา 904 จังหวัดชุมพรจัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย แก่ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา
16 พ.ค. 2562, 10:16 น.

             วันนี้ (15 พ.ค. 62) ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายวิระ ทองพิจิตร ปลัดจังหวัดชุมพร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรักชาติและเทิดทูนสถาบัน พร้อมกับสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่

           โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ซึ่งได้มีการนำเสนอเรื่องราวช่วงวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญๆ ในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศชาติในด้านต่างๆ และด้วยพระปรีชาสามารถของบูรพมหากษัตริย์ไทยที่ได้ช่วยทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ มาได้ เช่น เรื่องราวในช่วงเหตุการณ์วิกฤตที่ประเทศไทยเกือบต้องสูญเสียความเป็นเอกราชให้แก่พม่าในศึกสงครามเก้าทัพ เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1, การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเงินถุงแดง พระคลังข้างที่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งได้มีผลต่อเนื่องมาถึงช่วงวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้นำเงินถุงแดงมาใช้แก้วิกฤตชาติ ช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก

            รวมทั้งได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจต่างๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ก่อให้เกิดเป็นโครงการต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งได้ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรประชาชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ และต่อเนื่องถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรง สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ให้ประชาชนคนไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขถาวรสืบไป