จังหวัดชุมพร เตรียมเปิดช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานชุมพร รองรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากต่างประเทศ
08 มิ.ย. 2562, 20:44 น.

           จังหวัดชุมพร เตรียมความพร้อมในการเปิดช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานชุมพร รองรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากต่างประเทศมาลงที่จังหวัดชุมพรโดยตรง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Charter Flight) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงดูพื้นที่ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ก่อนให้บริการนักท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวขึ้นอีก 10% ด้านท่าอากาศยานชุมพรมีความพร้อม

         นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานชุมพร รองรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากต่างประเทศมาลงที่จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Charter Flight) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 กำหนดที่ตั้งช่องทางอนุญาตให้บุคคลเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพิ่มเติม ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานชุมพร และให้กำหนดเป็นช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา จังหวัดชุมพร

           นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สมาคมท่องเที่ยวจังหวัด ได้ขอให้มีการอนุญาต ให้นักท่องเที่ยวใช้เครื่องบินเช่าเหมาจากต่างประเทศมาลงที่จังหวัดชุมพร เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร จึงได้ดำเนินการประสานการขออนุญาตตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง และเปิดช่องทางให้บุคคลเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานชุมพร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ออก ประกาศกำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง และกำหนดช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ บริเวณเขตท่าอากาศยานชุมพร ในการขอรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร สรรพากรพื้นที่ชุมพร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ด่านศุลกากรชุมพร ด่านกักกันสัตว์ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมืองชุมพร มาดูบริเวณสถานที่ จุดพื้นที่ให้บริการเพื่อความเหมาะสม พร้อมกับกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงระบบการตรวจสอบ และระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ สำหรับสนามบินจังหวัดชุมพรมีขนาดรันเวย์ 2,100 เมตร รองรับเครื่องบินโบอิง 737 เครื่องบินโดยสารแอร์บัส 320 ได้ ซึ่งท่าอากาศยานชุมพรมีความพร้อมของสถานที่อยู่แล้ว ที่เพิ่มเติมเพียงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาติดตั้งระบบในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และคาดว่าการดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้

            ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดชุมพร ในปี 2561 จำนวน 1,554,099 คน สร้างรายได้ให้จังหวัดชุมพร เป็นเงิน 7,618.30 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 6.27% และมีรายได้เพิ่ม 10.16% ซึ่งในปี 2563 กำหนดเป้าหมายหานักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10 % พร้อมกับเน้นการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดรายได้เข้าสู่พื้นที่มากกว่าขึ้น ซึ่งการที่จังหวัดชุมพรเปิดช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานชุมพร เป็นการดึงนักท่องเที่ยวเขามาที่จังหวัดชุมพรโดยตรง สร้างรายได้ในพื้นที่ให้มากขึ้น