คณะอนุกรรมการติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ให้คะแนนจังหวัดชุมพร ในการประกวดระดับประเทศประจำปี 2562
08 มิ.ย. 2562, 20:46 น.

            วันนี้ (6 มิ.ย. 62) นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ พร้อมกับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยจังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู้การประกวดระดับประเทศประจำปี 2562 และคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนระดับประเทศ โดยมีการให้คะแนนประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE จำนวน 40 คะแนน และจะนำคะแนนที่ได้ในครั้งนี้ ไปรวมกับการประเมินผล ในระดับประเทศ ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

           นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รานงานถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ว่า ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีสภาพปัญหาทั้งเป็นเส้นทางในการลำเลียงยาเสพเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน และอาจจะเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ภูมิภาคต่างๆ นอกจากนั้นพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทและชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่และราคายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าลดลงอย่างผิดสังเกต เมื่อเปรียบเทียบกับยาเสพติดในพื้นที่อื่นจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าไปใช้ยามากยิ่งขึ้น และจากการสอบถามกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดได้ข้อมูลว่าผู้ใช้ยาต้องใช้ยาเสพติด ในจำนวนที่มากขึ้นจึงจะเพียงพอต่อความต้องการยา จึงน่าเชื่อได้อาจจะเป็นกลยุทธ์ของกลุ่มผู้ค้า และที่สำคัญยิ่งคือกระแสสังคมในการต่อต้านยาเสพติดของประชานในพื้นที่ลดลง ขาดความตื่นตัวและหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขยาเสพติดน้อยลง

           สำหรับจังหวัดชุมพร ได้ตั้งเป้าหมายของแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยการ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน เฝ้าระวังไม่ให้มีแหล่งผลิต พร้อมสกัดกั้นการนำเข้าการลำเลียง และเฝ้าระวังในหมู่บ้านชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เฝ้าระวังสังคมด้วยการจัดระเบียบสังคม สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐ ลดจำนวนผู้เสพ เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยการและการสนับสนุน พร้อมกำหนดมาตรการแนวทางในการเอาชนะยาเสพติด “ ๘ กวาด ๒ เพิ่ม ” ซึ่งได้แก่ กวาดบ้าน กวาดหมู่บ้านชุมชน กวาดสังคม กวาดโรงงาน กวาดเรือนจำ กวาดโรงเรียน กวาดวัด กวาดล้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยการ

           ทั้งนี้จังหวัดชุมพร ได้ประกาศให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญของจังหวัดชุมพร โดย นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ประกาศนโยบายและแสดงเจตจำนงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ประสบความสำเร็จสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการคือ เยาวชนมีกระแสนิยม การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด รวมถึงผู้เสพติดได้รับความช่วยเหลือบำบัด รักษา ฟื้นฟูอย่างครบวงจร โดยได้มอบนโยบายในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยาเสพติด ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการTO BE NUMBER ONEประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย