จังหวัดชุมพรจัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การบัญชี ในหัวข้อ รู้เท่าทัน ป้องกันละเมิด

           วันนี้(6 ก.ค. 62 )นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังสำหรับผู้บริหารในจังหวัดชุมพรหลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การบัญชี ในหัวข้อ รู้เท่าทัน ป้องกันละเมิด โดยสำนักงานคลังจังหวัดชุมพรจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดชุมพร ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ โรงแรมมรกต ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

          นางสาวสิสัภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรได้รับอนุมัติโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังสำหรับผู้บริหารในจังหวัดชุมพร จากงบเงินประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ 3 กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมที่ 1 จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดชุมพร กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านกฎหมายระเบียบการเงินการคลัง การบัญชีสำหรับผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดชุมพร และกิจกรรมที่ 3 ประเมินผลและมอบโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายในภาพรวมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตาม กิจกรรมที่ 2 ในหัวข้อรู้เท่าทัน ป้องกันละเมิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารได้เพิ่มพูนความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในการบริหารงานกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง

           นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 คือเพื่อสร้างหลักความรับผิดของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดแตกต่างไปจากที่บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใช้กับการละเมิดอันเนื่องมาจากการ กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะทำให้ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดชุมพร เกิดความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การบริหารงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จากการบริหารงาน