ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
09 July 2019, 11:42 am

             วันนี้  8 กรกฎาคม  2562 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตาม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว, โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายประชาอุทิศ หมู่ที่6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร, โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหาดพริก เขาหลัก หมู่ที่69 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามสัญญา ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการดำเนินโครงการ

             นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ถนนภายในบริเวณโครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งสภาพถนนในปัจจุบัน จะต้องปรับปรุงให้มีสภาพที่ดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมชม ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนภายในบริเวณโครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร โดยมีความยาว 3,100 เมตร กว้าง 4-6 เมตร ใช้งบประมาณ 5,800,000 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ซึ่งการก่อสร้างดำเนินการไปแล้วร้อยละ 85.93 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา สำหรับโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถนนมีขนาด ความยาว 353 เมตร กว้าง 5 เมตร ใช้งบประมาณ 1,070,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้ดำเนินเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหาดพริก เขาหลัก หมู่ที่69 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ความยาวถนน 810 เมตร กว้าง 5 เมตร ใช้งบประมาณ 3,130,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดำเนินแล้วเสร็จ ก่อนสิ้นสุดสัญญา

             ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามโครงการต่างๆ ให้ดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาของสัญญา ร่วมถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจากการลงติดตาม พบว่าโครงการฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และไม่พบปัญหา โดยแต่ละโครงการฯ สามารถอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี