ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลความสำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะได้ครบ 100% จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
11 July 2019, 09:41 pm

             วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานสัมมนาและถอดบทเรียน "Success of Waste Separation – Change for good" หรือ "ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ – เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ" โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า ๑,๐๐๐ คน จากทั่วประเทศ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
           ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๔๒ จังหวัด ที่ได้รับรางวัลยกย่องว่าเป็นจังหวัดที่บริหารจัดการคัดแยกขยะได้ครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย ตราด นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก แพร่ มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ระนอง ระยอง ลพบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี
พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะ ด้วยการย้ำถึง แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการตามแผน อันได้แก่                      1.ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

            2.หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะแยกตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด

            3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะตามแนวทางกำหนด

            4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย ๒ ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล ตามแนวทางที่กำหนด

            5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งมีประกาศกำหนดวัน เวลาในการเก็บขนขยะ แยกตามประเภทตามแนวทางที่กำหนด

            6.ทุกจังหวัดมีข้อสรุปการรวมกลุ่มพื้นที่ (cluster) และมีการกำหนดวิธีการกำจัดขยะในแต่ละกลุ่มพื้นที่ (cluster) รวมถึง แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ กระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนราชการระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมไปถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ "ขอให้ร่วมกันเดินหน้าสานต่อโครงการที่ดีเช่นนี้ต่อไป โดยเฉพาะการร่วมแรงร่วมใจเผยแพร่วิธีการบริหารจัดการขยะ ในแนวทางต่างๆ ให้ขยายในวงกว้างต่อไป เพื่อร่วมกันเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยการลงมือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจังด้วยสองมือของเรา เพื่อแก้ไขวิกฤติขยะ อันเป็นวาระแห่งชาติที่คนในชาติต้องร่วมกันแก้ไขให้สำเร็จ และเกิดความยั่งยืนต่อไป " พลเอกอนุพงษ์กล่าว