จังหวัดชุมพรสัมมนาสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬา
16 Aug 2019, 03:45 pm

            วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดชุมพร โดยมี ผู้ฝึกสอนกีฬา คณะกรรมการศูนย์ฝึกกีฬา และชมรมกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ฝึกที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ กีฬาจังหวัดชุมพร มีความรู้ และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฝึกและ การดำเนินงานของศูนย์ฝึกฯ ในรูปแบบของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

            นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า คณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร ได้เห็นว่าศูนย์ฝึกกีฬาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นพื้นฐานและโครงสร้างการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืนของจังหวัดชุมพร ซึ่งหากศูนย์ฝึกกีฬามีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารศูนย์ฝึก นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนานักกีฬา รวมทั้งมีความรู้ในการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ โดยนำหลักบริหาร และใช้องค์ประชุมาดำเนินงานเป็นเข็มทิศในการบริการจัดการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฝึกกีฬาของชมรมกีฬาที่จัดตั้งโดยสังกัดคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร ในการบริหารจัดการโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จในอนาคต ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนากีฬาของจังหวัดชุมพร ต่อไป
ด้าน นายสุกิจ ศรีแก้ว ผอ.กกท.ชุมพร เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดชุมพร ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืนในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีศูนย์ฝึกกีฬาเป็นศูนย์กลาง ด้วยการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความภาคภูมิใจ ด้านกีฬา ให้ชาวจังหวัดชุมพร และประเทศไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์ฝึกกีฬา มีการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอย่างมืออาชีพ มีความเข้มแข็ง และมีมาตรฐานสากล มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฝึก และดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์นำมาดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์ฝึก จนสามารถเลี้ยงตัวเองได้หรือมีรายได้ แบ่งเบาภาระภาครัฐในอนาคต อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนากีฬาของจังหวัดชุมพรต่อไป