มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดบ้านแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับเกษตรกร
16 Aug 2019, 08:57 pm

              วันนี้ (16 ส.ค. 62) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย รศ.ดร.วีรพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเปิดโครงการ "เปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร" ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมี ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา พร้อมถ่ายทอดวิชาการให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

            พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับ จังหวัดชุมพร ในด้านให้การช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับ บริษัทเอกชน เพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี สำหรับไฮไลท์ของงาน เป็นการกินทุเรียนฟรี ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถกินทุเรียนได้ไม่จำกัด รวมถึงผลไม้อีกมากมายที่นำมาแจกให้รับประทาน พร้อมกับการเสวนาในหัวข้อ ทางเลือก ทางรอด ทุเรียนไทย โดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านทุเรียนโดนเฉพาะ นอกจากนี้กิจกรรมภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการด้านวิชาการ ฐานให้ความรู้ แปลงสาธิต อีกมากมาย อาทิ นิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย นิทรรศการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง แปลงไม้ดอกไม้ประดับ การผลิตทุเรียนคุณภาพ การเลี้ยงผึ้ง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

             อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีปณิธานมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ อาทิ การเป็นผู้ประกอบการ , การท่องเที่ยว ,รัฐศาสตร์ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้สืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังกล่าว จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการบริการวิชาการให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรจึงดำเนินการจัดโครงการ "เปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร" ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ขึ้น

               ด้านนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดชุมพร ซึ่งมีความโดดเด่นในทางด้านการเกษตร ที่มีพันธกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร ที่มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่ว่า "ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล" โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสดียิ่ง ที่ทางผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มาร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านต่างๆและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป