ดอยคำ รับซื้อมังคุดชุมพร กว่า 160 ตัน ขยับราคามังคุดสูงขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร
21 Aug 2019, 04:37 pm

           บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดจุดรับซื้อมังคุด ที่จังหวัดชุมพร บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุด ภายหลังจากประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ซึ่งหลังจาก ดอยคำ เข้าช่วยเหลือโดยเปิดจุดรับซื้อ 2 แหล่ง ที่อำเภอหลังสวน และ อำเภอพะโต๊ะ ทำให้เกษตรกรชาวสวนมังคุดทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มมังคุดคุณภาพ ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 60 ของเกษตรกรชาวสวนมังคุดชุมพร ได้มีที่จำหน่ายมังคุด และทำให้ราคามังคุดที่พ่อค้ารับซื้อขยับตัวสูงขึ้น จาก เดิมที่ขายพ่อค้ารับซื้อทั่วไป มังคุดคละ กก.ละ 8 – 12 บาท เป็นราคา 10 – 15 บาท ซึ่งดอยคำเข้ามารับซื้อมังคุดคละ กก.ละ 18 – 19 บาท และมังคุดลูกจิ๋ว ลูกดำ ราคา 6 - 8 บาท นอกจากนี้ยังมีมาตรการของจังหวัดชุมพร ได้จัดตั้งศูนย์กระจายมังคุดจังหวัดชุมพร บูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชน เพื่อช่วยกระจายมังคุดจังหวัดชุมพร ไปยังผู้บริโภคจังหวัดปลายทาง ผ่าน ส่วนราชการ จำหน่ายผ่านช่องทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดโดยกรมการค้าภายใน หอการค้าจังหวัดชุมพร เครือข่ายสหกรณ์ ธนาคาร ธกส.ชุมพร ช่องทาง Online และช่องทางประมูลปกติ ของเครือข่ายมังคุดคุณภาพ จำนวน 20 กลุ่ม

           นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งผลิตและแหล่งรวบรวมผลไม้ที่สำคัญของภาคใต้ ในฤดูการผลิตปี 2562 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 296,243 ตัน แบ่งเป็นทุเรียน 241,354 ตัน, มังคุด 48,444 ตัน, เงาะ 909 ตัน, และลองกอง 5,536 ตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2562 และโดยเฉพาะผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่อากาศแห้งแล้ง ทำให้มีผลผลิตออกมาก ผลมีขนาดเล็ก มีปัญหาเรื่องคุณภาพ ส่งผลต่อราคาต่อเกษตรกรชาวสวนมังคุด ของจังหวัดชุมพร

          และจากสถานการณ์มังคุดจังหวัดชุมพร ประสบปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากเกินความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลกระทบทำให้ราคาตกต่ำ จังหวัดชุมพรได้รับการประสานจากทางบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพร โดยได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการรับซื้อมังคุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพร และในเบื้องต้นได้มีข้อสรุปในการเปิดจุดรับซื้อมังคุดจังหวัดชุมพร จำนวน 2 จุด คือ ณ หน้าสหกรณ์การเกษตรหลังสวน และบริเวณที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรทั่วไปที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพร รับซื้อมังคุด แยกเป็น 2 ประเภท คือมังคุดคละ ราคา กก. 18-19 บาท มังคุดลูกจิ๋ว ลูกดำ ราคา กก.ละ 6-8 บาท ทางบริษัทดอยคำฯ จ่ายค่าบริการจัดการ ในการรับซื้อ คัดแยก บรรจุลงกล่อง และนำมังคุดขึ้นรถบรรทุก ในราคา กก.ละ 4 บาท ซึ่งการรับซื้อมังคุดเริ่มรับซื้อตั้งแต่ วันที่ 8 – 20 สิงหาคม 2562 ปริมาณรวมทั้งสิ้น 163.16 ตัน แยกเป็นจุดอำเภอหลังสวน จำนวน 86.57 ตัน จุดอำเภอพะโต๊ะ จำนวน 76.59 ตัน

            ด้านนายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มาแปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าตรา “ดอยคำ” สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งดอยคำ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย โดยครั้งนี้ได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพร ตั้งจุดรับซื้อมังคุดในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 9-21 สิงหาคม 2562 เพื่อนำไปจำหน่าย กระจายผลผลิตมังคุด พร้อมกับแปรรูปเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้น ดอยคำ และน้ำมังคุด 100% คอยคำ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร จากปัญหาราคามังคุดตกต่ำ