จังหวัดชุมพร เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2562
09 Oct 2019, 09:09 pm

            วันนี้(9ตุลาคม2562)ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 บริเวณสี่แยกปฐมพร และพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยจังหวัดชุมพร โดยมีกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดชุมพร ฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม

           นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ช่วงเดือนตุลาคม ถึงธันวาคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูมรสุมของทางภาคใต้ และจากสถิติ ในช่วงดังกล่าวจังหวัดชุมพร มีการเกิดอุทกภัยหลายครั้ง ขณะที่นายธีรวัฒน์ ธีรรัฐพล ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร กล่าวถึงสภาพอากาศในช่วง เดือนตุลาคมถึงธันวาคม ว่า ในช่วงดังกล่าว ร่องความกดอากาศต่ำ จะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคใต้ และจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ที่ก่อตัวในทะเล เคลื่อนเข้ามาทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำทุกปี

           เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 บริเวณสี่แยกปฐมพร เมื่อมีฝนตกหนัก บริเวณจะเกิดน้ำท่วมผิวจราจร เป็นประจำ ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ที่ประชุมได้มมอบหมาย ให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตามที่จังหวัดชุมพรได้มอบนโยบาย การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยไว้ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำในพื้นที่ต่างๆ เช่น การปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ำ การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย และกำหนดพื้นที่ปลอดภัยเป็นจุดอพยพ เตรียมตั้งงบประมาณสำหรับด้านสาธารณภัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ทันท่วงที และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ให้เทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะพื้นที่เขตชุมชน ให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปรับปรุงขุดลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดร่องระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเตือนจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดชุมพร ให้รีบดำเนินการแจ้งเตือนชาวประมง ชาวเรือ และผู้เดินเรืออย่างรวดเร็ว ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เร่งดำเนินการสำรวจประเมินความเสียหาย ในกรณีที่เกิดสาธารณภัย และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ