มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
05 Nov 2019, 07:36 pm

            วันนี้ (5 พ.ย. 62) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชุมพร โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือแก่ นายชาญณรงค์ ขวัญราช บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลัง ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบ สิ่งของจำเป็น พร้อมกับเงินช่วยเหลือ จำนวน 36,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

            นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 บ้านของนายชาญณรงค์ ขวัญราช เลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง โดยลักษณะบ้าน เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ ซึ่งมีผู้อยู่อาศัย จำนวน 7 คน ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหายประมาณ 400,000 บาท นั้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดชุมพรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานกรรมการฯ ประจำจังหวัด ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 36,000 บาท ซึ่งแยกเป็น เงินช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวนเงิน 33,000 บาท และจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน อาทิ ที่นอน,ผ้าห่ม,หมอนหนุน, หม้อหุงต้ม ในวงเงิน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

             นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินและสิ่งของตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่าย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเบื้องต้น ส่วนการช่วยเหลือแบบยั่งยืนนั้น เป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมาย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลากว่า 57 ปีแล้ว

             ซึ่งในครั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดได้นำเงินและสิ่งของดังกล่าว มามอบให้แก่ นายชาญณรงค์ ขวัญราช ซึ่งประสบอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอัคคีภัยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ ไปได้ด้วยดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พวกเราทุกคนโชคดี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยตรง ดังนั้น สิ่งที่พวกเราควรพร้อมใจกันทำถวายพระองค์ได้ก็คือเป็นคนดี คิดดี ทำดี เป็นประชาชนที่ดีของประเทศต่อไป