จังหวัดชุมพรจับมือทุกภาคส่วนร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
06 Nov 2019, 06:08 pm

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.20 น. ที่โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนการเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย

           โดย จังหวัดชุมพร ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตาม "โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน" ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ในพื้นที่จำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชุมพร สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดชุมพร สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชุมพร
           ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการอนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติไทย ให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก พร้อมทั้งเชิดชู อัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทยแก่ชาวชุมพร โดยเน้นกลุ่ม ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริม การสร้างงานสร้างอาชีพ และส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น ท้องที่ และผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยในทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อให้ประชาชน ทุกเพศทุกวัย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพทอผ้า ที่ยังคงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยอีกด้วย