จังหวัดชุมพรร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
28 Nov 2019, 08:50 pm

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่วัดเขาปูน ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งมีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดย จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล

          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณความดีถวายพระราชกุศล โดยจังหวัดชุมพรได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนาชน ให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมเกิดความสงบร่มเย็น และสันติสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณราชประเพณีของสังคมไทย และสืบทอดประเพณีเจริญพุทธมนต์ รวมไปถึงการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย และนำปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ โดยมีสถาบันมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่าง สถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน

          ทั้งนี้ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น ยังผลให้ปวงพสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปีติ และซาบซึ้งในพระราชศรัทธาแห่งพระองค์ โดยพร้อมที่จะน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงาม ในการทรงบำเพ็ญบุญบารมีไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติสืบไป