จังหวัดชุมพรเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจรุ่น 1 ประจำปี 63
15 Jan 2020, 04:07 pm

           วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ที่ 1 อ.เมือง จ.ชุมพร นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ รุ่นที่ 1 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะวิทยากร ครูฝึก ครูพี่เลี้ยง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

            นายนักรบ ณ ถลาง กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มความรุนแรงและการขยายตัวของปัญหายาเสพติด ได้เพิ่มขึ้นตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ระบบเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าจะมีความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ตาม แต่แนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และสังคม ยังคงเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น โดยกลุ่มประชากรผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนและวัยทำงาน ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคล อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างน่าเสียดาย

            รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม คือ ลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และยึดหลักผู้เสพ คือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดี ของสังคม พร้อมทั้งมีกลไก ในการติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนของสังคม เป็นพลังแผ่นดินร่วมกัน เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

           ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร จึงได้จัดทำโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 เพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยใช้กระบวนการบำบัดตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ระยะเวลา 12 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฟื้นฟูร่างกาย ฝึกระเบียบวินัยและได้รับการแนะแนวทางการสร้างอาชีพเมื่อผ่านการอบรมไปแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จากทุกอำเภอรวมทั้งสิ้น 75 คน พร้อมได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรกลุ่มบำบัดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร วิทยากรครูฝึก และนันทนาการจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ที่ 1 วิทยากรแนะแนวทางการสร้างอาชีพจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร การขอสนับสนุนทุนเพื่อประกอบอาชีพจากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 และวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากผู้ชำนาญในด้านต่างๆ ได้แก่ สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เรือนจำจังหวัดชุมพร สำนักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร และที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 10 - 21 มกราคม 2563