จังหวัดชุมพรลงพื้นที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
05 Feb 2020, 10:41 am

          วันนี้ (4 ก.พ. 63) คณะทำงานชุดตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อปัญหามลภาวะ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร นำโดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งในครั้งนี้ ได้ตรวจดูโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานทำแอสฟัลต์ และโรงโม่หิน กว่า 10 แห่ง เพื่อตรวจการเกิดฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมให้คำแนะนำสถานประกอบการ และโรงงาน ในการลดปัญหาการเกิดฝุ่นละออง PM2.5

            สำหรับฝุ่น PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีขนาดประมาณเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ของเส้นผมมนุษย์ถึง 20 เท่า ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และสตรี มีครรภ์ โดยพื้นที่เสี่ยงที่จะพบการแพร่กระจายฝุ่น PM 2.5 ได้แก่ พื้นที่การเผาในที่โล่งแจ้ง พื้นที่บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ระบบการขนส่ง และพื้นที่การก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลมีนโยบายรณรงค์เรื่องลดฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ที่เกิดขึ้น จังหวัดชุมพรได้ประชุมคณะทำงาน พร้อมกำหนดมาตรการเพื่อเตรียมรับมือ ฝุ่น PM 2.5 โดยได้ลงพื้นที่ตรวจโรงงานที่เป็นจุดเสี่ยงการเกิดฝุ่น PM 2.5 และสำรวจโครงการการก่อสร้างขนาดใหญ่

          ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชุมพรยังไม่พบปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 แต่เพื่อเป็นการป้องกันจังหวัดชุมพรได้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดังนี้ 1. มาตรการป้องกันหรือลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง โดยลดมลพิษจากการขนส่งและจราจร ด้วยการเข้มงวดตรวจจับรถควันดำ ตรวจสภาพบำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ และรณรงค์ให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะ ตลอดจนการฉีดล้าง ทำความสะอาดพื้นผิวถนนอย่างต่อเนื่อง, ให้ความควบคุมการเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์และสนับสนุนให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์หรือย่อยสลายด้วยวิธีที่เหมาะสมแทนการเผา สำหรับพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการเผา จะต้องมีการกำหนดมาตรการ จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ แบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสมและดำเนินการควบคุมให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้, ให้ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยติดตามตรวจสอบให้ผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรการฯ และหลักวิชาการ, ให้ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย หากมีประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนผลกระทบจากมลพิษของโรงงานให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน , 2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ได้ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยใช้ข้อมูลจากการควบคุมมลพิษและกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งขยายเครือข่ายแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้อง วิธีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เป็นต้นทุน, ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก และปรับพฤติกรรมของประชาชนในการลดเผาในที่โล่งพื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชน และ 3 ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของทางราชการไม่ให้ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดับเครื่องยนต์ขณะจอดในสถานที่ราชการและการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมาทำงาน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ