พุทธศาสนิกชนชาวชุมพรร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
09 Feb 2020, 06:55 pm

             วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เยาวชน และประชาชน ขาวจังหวัดชุมพร ร่วมเวียนเทียน และปฏิบัติบูชาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ณ วัดประเดิม ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

          โดยพุทธศาสนิกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดขาว เข้าวัดปฏิบัติธรรม และร่วมทำพิธีตามหลักพระพุทธศาสนา หลังจากนั้นได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบ พระอุโบสถ เพื่อระลึกถึง คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชา ร่วมถึงหลักคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป

           วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีเหตุการณ์สำคัญ เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ ได้แก่ พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ที่เป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง มารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งล้วนแต่เป็น พระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ มาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จึงมีคำเรียกวันนี้อีกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 โดย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ สรุปเป็นใจความสำคัญได้ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์”