สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"