จังหวัดชุมพรประชุมมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
13 Feb 2020, 01:58 pm

            วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และพระครูจันทปัญโญภาส (เสน่ห์) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวี ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

            ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563 ดังนี้ วันที่ 4 มีนาคม 2563 เสด็จมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี และเสด็จไปทรงตรวจติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี, วันที่ 5 มีนาคม 2563 เสด็จไปทรงตรวจติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำภอละแม และ เสด็จไปทรงตรวจติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่ 15 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ตามลำดับ

             ซึ่ง จังหวัดชุมพร ได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จ การจัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย การจัดขบวนรับเสด็จ การจัดการจราจร การจัดรถพยาบาล การจัดระบบสาธารณูปโภค การประชาสัมพันธ์ การเฝ้ารับเสด็จ และการคัดกรองผู้เข้าร่วมรับเสด็จ เป็นต้น เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ