จังหวัดชุมพรประชุมแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
13 Feb 2020, 02:20 pm

             วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดชุมพร เนื่องจากสถานการณ์ผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในประเทศจีน ทำให้ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้าดังกล่าวขาดแคลนในหลายพื้นที่ โดยคณะกรรการกลางสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม โดยกำหนดให้หน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เป็น "สินค้าควบคุม"

           นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดชุมพร จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดชุมพร เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งแต่งตั้ง คณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มิให้ฉวยโอกาสและเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจากการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา และไม่ให้มีการกักตุนสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบกรณีร้องเรียนการฝ่าฝืนประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2563 เรื่องการแจ้งข้อมูล การแสดงราคา และการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายหน้ากากอนามัย แจ้งต้นทุน ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต ปริมาณการนำเข้า ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ของเดือนมกราคม 2563 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และให้แจ้งครั้งต่อไปภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน และห้ามจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาที่แจ้ง โดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายแสดงราคาให้ชัดเจน ครบถ้วน และเปิดเผย

          ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร ไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 สถานการณ์ปกติ จึงไม่มีการกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเกินราคา แต่อย่างใด