จังหวัดชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 Mar 2020, 03:49 pm