คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล จังหวัด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ให้คะแนนจังหวัดชุมพร ในการประกวดระดับพื้นที่
31 July 2020, 02:39 pm

           วันที่  30  กรกฎาคม  2563  คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับพื้นที่ประจำปี2563 ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง และเก็บคะแนนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ พร้อมกับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร

          ทั้งนี้จังหวัดชุมพร ได้ประกาศให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญของจังหวัดชุมพร โดย นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ประกาศนโยบายและแสดงเจตจำนงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ประสบความสำเร็จสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของโครงการคือ เยาวชนมีกระแสนิยม การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีการใช้ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด รวมถึงผู้เสพติดได้รับความช่วยเหลือบำบัด รักษา ฟื้นฟูอย่างครบวงจร โดยได้มอบนโยบายในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยาเสพติด ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการTO BE NUMBER ONE ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกด้วย