จังหวัดชุมพรประชุมคณะกรมการประจำเดือนผ่านระบบ Video Conference
31 July 2020, 02:42 pm

           วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นาอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานราชการของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน, ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน, สถานการณ์สาธารณภัยของจังหวัดชุมพร ร่วมทั้งการเตรียมพร้อมจัดงานสำคัญของจังหวัด โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชุมพร ซึ่งได้กำหนดพิธีเปิดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าซุ้มประตูเมืองเขาพาง ต.หาดพันไกร อ.เมืองชุมพร และแผนการปฏิบัติการโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดแผนดำเนินการอีก 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ ร่วมกับกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน", วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาน หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ, วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านดอนแค หมู่ที่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม และวันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์หมู่บ้าน บ้านท้องครก หมู่ที่ 13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน

           นอกจากนี้ก่อนเริ่มวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียติแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายประสงค์ มวลน้อย ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล "Chumphon Best Products (CBP)" จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) รางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ ทุเรียนทอด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมทรัพย์เกษตร, 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้าท่ายาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ต.ท่ายาง, 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาการเกษตรเขตคลองพระราชทานหัววัง-พนังตัก, 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลมะพร้าวบ้านเขาสวนทุเรียน, 5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปและน้ำพริก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำประมงปากน้ำหลังสวน และ 6) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำพริก