กกต.ชุมพร ประกาศเรื่อง ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร เพื่อรับฟังความคิดเห้นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง (แก้ไขใหม่)
02 Sep 2020, 04:09 pm