จังหวัดชุมพรจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมเพิ่มศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
10 Sep 2020, 10:06 pm

               วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม ในมิติทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความข้าใจในบทบาท และภารกิจของงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม และมีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมี ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะครู อาจารย์ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมมรกต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

            นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย มีความชับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาให้ก้าวหน้าทัดเทียมนนาประเทศ โดยภาครัฐมีความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านทักษะความรู้ทางวิชการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมกัน ในการสร้างคุณประโยชน์และปกป้องสังคมโดยอาศัยมิติทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโบายที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมคือ นโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชและประชาชนได้มีโอกสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้แก่ เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนในสังคม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันด้านศาสนา ผู้นำชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังและพัฒนศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี มีความเข้แข็งทั้งทางด้นร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง มีทักษะชีวิตและสามารถนำพาตนเองให้เติบโตอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ

              สำหรับการอบรมโครงการครั้งนี้ มีเนื้อหา ประกอบด้วย 1.ภารกิจ บทบาทหน้ที่ การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 2.การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชาติไทยและท้องถิ่น และสถาบันหลักของชาติกับความเป็นไทย 3. การส่งเสริมค่านิยม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 4. ชีวิตวิถีใหม่ (New Nomal ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในสถานการณ์โควิด 19 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดความคิดเห็นระหว่างครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ และ 6. การรับสมัครเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (เครือข่ายใหม่)