พ่อเมืองชุมพรคนใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวจังหวัดชุมพร เพื่อความเป็นสิริมงคล
12 Oct 2020, 09:06 pm
           วันนี้ (12 ต.ค. 63) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา เข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคนใหม่ ซึ่งก่อนหน้าดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย แพทย์หญิง พนิดา อนันตเสรีวิทยา ภรรยา ได้เดินทางเข้าสักการะศาลหลักเมืองชุมพร, พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร, และศาลพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของชาวจังหวัดชุมพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคนใหม่ ก่อนเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
            สำหรับประวัติ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปัจจุบันอายุ 59 ปี เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2504 การศึกษา ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง, ปริญญาโท(เกียรตินิยมดี) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ, ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 75 พ.ศ. 2527,หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 47 พ.ศ. 2543, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 54 พ.ศ. 2553(ได้รับรางวัลเรียนดี ของหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 54 และมีผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร ร้อยละ 86.17), ประวัติการทำงานที่สำคัญ 9 พ.ค. 2554 ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 10 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, 1 ต.ค. 2560 - 9 ส.ค. 2563 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 10 ส.ค. 2563 - 8 ต.ค. 2563 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, และ 9 ต.ค. 2563 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร คนที่ 59 ในปัจจุบัน
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า แนวทางการทำงานเบื้องต้น จะลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลในแต่ละพื้นที่ พร้อมกับให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ พร้อมกำชับให้ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชน รับรู้ว่าจังหวัดไม่ได้ทอดทิ้ง ต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้ สร้างการรับรู้ว่าข้าราชการทำอะไรให้ประชาชนบ้าง โดยข้าราชการต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ โดยตั้งใจว่าจะลงพื้นที่ ให้มากที่สุด และลงพื้นที่ทั่วถึงทุกอำเภอ เข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลัก ดังคำว่า จะไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินชุมพร นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ร่วมถึงปัญหายาเสพติด และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นสำคัญ รวมถึงในเรื่องของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทุกโครงการในพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้นำมาดำเนินการ ติดตาม พัฒนา และต่อยอดขยายผล เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ในด้านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ จะผลักดัน จีดีพี ของจังหวัด จากแปดหมื่นล้าน เป็นแสนล้าน โดยเน้นภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ของจังหวัดชุมพรเป็นหลัก