จังหวัดชุมพรติดตามการจัดการสถานที่กักกัน
13 Jan 2021, 03:09 pm
             วันนี้(12 มค.64) เวลา13.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งสถานที่สังเกตอาการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด(Local Quarantine)จังหวัดชุมพร ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ที่ 1 ตำบลขุนกนะทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆนำโดยนายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร ในฐานะผู้บัญชาการส่วนหน้า ณ สถานที่กักกัน(Covid Manager) ประธานคณะทำงานฝ่ายต่างๆพร้อมจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงการดำเนินการตามภารกิจมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ตลอดจนให้มีการบูรณาการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ ฝ่ายรักษาพยาบาลและควบคุมโรค ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ฝ่ายสถานที่และรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายสวัสดิการและส่งกำลังบำรุง และฝ่ายแระชาสัมพันธ์ เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
            โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ในส่วนของการปฏิบัติงานให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ส่วนการดำเนินการอื่นๆเช่นเรื่องบุคลากรในการปฏิบัติงานประจำสถานที่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการจัดเจ้าหน้าที่มาประจำ หากมีปัญหาการปฏิบัติใดๆให้ประสานโดยตรงมายังตนเองได้ทันที จากนั้นในเวลา 14.30 น.ได้เดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นสถานที่กักกันเฝ้าสังเกตอาการแรงงานต่างด้าว โดยมีผบก.กองร้อยตชด.ที่414และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ณ ที่นี้ได้ประชุมติดตามปัญหาการดำเนินการตลอดจนมอบหมายให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดตั้งสถานที่สังเกตอาการและสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด(Local Quarantine)จังหวัดชุมพร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย