กกต.ชุมพรจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
17 Feb 2021, 01:25 pm
           วันนี้ (15 ก.พ.2564) เวลา 09.0 น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รอง.ผวจ.ชุมพร เป็นประธานเปิด โครงการให้ความรู้ที่เท่าทัน ในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี จังหวัดชุมพร โดยมี ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.กกต.จังหวัดชุมพร, นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร, นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ,นางสาวศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ,พ.ต.ท. สมภพ เขื้อทอง รอง ผกก.สภ.เมืองชุมพร พร้อมด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ขั้น 3 อาคารโอท็อป เทศบาลเมืองชุมพร
            ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.กกต.จังหวัดชุมพร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองชุมพร เทศบาลตำบลนาชะอัง เทศบาลตำบลบางไผ่ เทศบาลตำบลบางลึก เทศบาลตำบลขุนกระทิง และเทศบาลตำบลวังใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง การหาเสียงและข้อห้าม ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย