โครงการจังหวัดชุมพรพบประชาชนลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บริการพี่น้องชาวเขาทะลุ อ.สวี
18 Feb 2021, 07:38 pm
               วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หมู่ 2 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิด โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2564 "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร ร่วมออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชน เพื่อสนองนโยบายภาครัฐบาลในด้านการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกับประชาชน รวมทั้งรับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ อันจะนำมาสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาและมาตรการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องไป
               นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ซึ่งได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นการนำความรัก ความปรารถนาดี มามอบให้พี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับฟังสภาพปัญหาความต้องการในพื้นที่ตำบลเขาทะลุ มี 2 ประเด็นสำคัญ คือ ปัญหาด้านแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี จึงมีความต้องการให้สนับสนุนงบประมาณในการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำ หรือสร้างแหล่งเก็บน้ำเพื่อเติม และปัญหาด้านการคมนาคม เส้นทางสาย ชพ.ถ.29-001 บ้านคลองโตน-บ้านน้ำฉา ระยะทาง 5,800 เมตร เป็นถนนเชื่อต่อระหว่างตำบลเขาทะลุกับตำบลทุ่งระยะ และยังเป็นเส้นทางสัญจรไปยังตัวเมืองชุมพรอีกด้วย ซึ่งก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องต่อไป
สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ จังหวัดชุมพร ได้บูรณาการทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้าน ด้านการรักษาพยาบาลของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับคำร้องของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตรวจวัดสายตากับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร การจำหน่วยสินค้าธงฟ้าราคาถูก และผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ และโดยเฉพาะ การให้บริการลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ของหน่วยงานจากกระทรวงการคลัง ซึ่งมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาลงทะเบียนในวันนี้ 300 กว่าคน
              นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 25 คน มอบจักรยานให้เด็กนักเรียนจำนวน 10 คัน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส และผู้พิการในพื้นที่อีก จำนวน 100 ชุด ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโควิด19 ทุกคนที่มาร่วมงานต้องผ่านการคัดกรอง และสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ภายในงานด้วย