จังหวัดชุมพร จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์
07 Apr 2021, 05:00 pm
             วันนี้ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังชุมพร นายธีระอนันต เสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรในจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสืบทอดต่อจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย พระองค์ได้วางระเบียบการปกครอง โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขพระราชกำหนดกฎหมายใหม่ ตั้งเป็นหลักไว้เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง คือ ตราราชสีห์ คชสีห์ และบัวแก้ว เพื่อใช้เป็นหลักการวินิจฉัยอรรถคดีมาจนถึงรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะได้ทรงวางรากฐานกรุงเทพมหานคร และทรงวางรากฐานประเทศไทยโดยทั่วไป ให้เป็นปึกแผ่นถาวรมั่นคง
มติ ครม.กำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จังหวัดชุมพรได้จัดพิธีวางพายพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชจักรีวงศ์ทั้ง 10 พระองค์ ล้วนทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำรุงอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุข เอาใจใส่ดุจบิดากับบุตร ด้วยกุศโลบาย และพระปรีชาสามารถ ทำให้ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาค ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดในยุคล่าอาณานิคม พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ เป็นผู้ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนในชาติ มีพระจริยวัตรงดงาม พระบารมีแผ่ไพศาลเป็นที่ชื่นชมแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย