จิตอาสาชุมพรร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันจักรี
07 Apr 2021, 05:03 pm
             วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช "วันจักรี" โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาศาสนสถาน ที่บริเวณ วัดธรรมถาวร หมู่ 3 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชวงศ์จักรี แต่ละพระองค์ ล้วนทรงพระปรีชาพิเศษสามารถ ในพระราชกิจเหมาะแก่กาลสมัย จำเดิมตั้งแต่พระปฐมกษัตริย์ ได้ทรงปลูกฝังความมั่นคงให้แก่ ราชอาณาจักรไทยแล้วรัชกาลต่อมา ก็ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ด้วยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมทุกสาขา และสั่งสมความมั่งคั่งสมบูรณ์แก่ประเทศสืบช่วงกันมาโดยลำดับ ครั้นถึงสมัยที่ไทยต้องติดต่อกับโลกภายนอก ก็ทรงรักษาเอกราชของชาติมาได้โดยตลอด
ในส่วนขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นั้น พระองค์ทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยะบุรุษโดยแท้ เพราะนอกจากจะทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทยแล้ว ยังได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรืองอันได้แผ่ขยายความสุขสราญ ออกไปสู่พสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ทรงจัดระเบียบการปกครองด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูรณ์และชอบด้วยยุติธรรม ทรงอาราธนาคณะสงฆ์ร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์เป็นหลักตราบเท่า ปรัตยุบันกาล
วันนี้ จังหวัดชุมพร จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการพัฒนาศาสนสถานวัดธรรมถาวร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด้วยการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และจะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดีและยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป