ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่
23 Aug 2021, 05:28 pm