จังหวัดชุมพรร่วมรับการตรวจประเมินและคัดเลือก "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563
26 ส.ค. 2564, 15:31 น.
            วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดฯ ได้กำหนดการตรวจประเมินของจังหวัดชุมพรผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจประเมินฯ จากห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2
           ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด” ของจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชุมพร ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ชมรม และประชาชนจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ก็ยังปรากฏปัญหา อุปสรรค ในเชิงพื้นที่ และนโยบายอยู่บ้าง ซึ่งจังหวัดชุมพรได้เสนอแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" เป็นไปอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดชุมพร
โดย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความร่วมมือ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำให้การจัดการขยะของจังหวัด สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแนวทางที่กำหนด ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีบทบาท ภารกิจ ทั้งทางกฎหมาย และกระบวนการส่งเสริม สร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชน ส่งผลให้ขยะที่เกิดขึ้นได้รับการจัดการด้วยกระบวนการคัดแยกอย่างถูกต้อง การนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามหลักวิชาการ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง อย่างยั่งยืนตลอดไป