จังหวัดชุมพรประชุมพิจารณารับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดชุมพร
03 ก.ย. 2564, 16:44 น.
           วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบ "สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดชุมพร" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4
           นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพร มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ กล้วยเล็บมือนางชุมพร, กาแฟเขาทะลุ และ ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ซึ่งได้มีการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อกำกับลงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ โดยการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย เฉพาะสินค้า กล้วยเล็บมือนางชุมพร และกาแฟเขาทะลุ ซึ่งการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย มีอายุ 2 ปี โดยได้รับการอนุญาตให้ใช้เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 จะสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ส่วน ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ไม่สามารถขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ได้ เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขของคู่มือปฏิบัติ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ นอกจากนี้ยังมี สินค้าที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1) กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เล่มที่ 57 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศโฆษณา ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 20 กันยายน 2564, 2) กล้วยหอมทองละแม อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, 3) สับปะรดสวี อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยจังหวัดสามารถดำเนินการประเมินคุณภาพได้เอง
ซึ่งคณะกรรมการระดับพื้นที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินคุณภาพสินค้าเรียบร้อยแล้ว และได้นำผลการประเมินเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดชุมพรพิจารณา ดังนี้
สินค้ากาแฟเขาทะลุ แบบรายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเขาทะลุ สมาชิก จำนวน 14 ราย ลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่ 16 ส.ค. 2564 จำนวน 5 ราย
สินค้ากล้วยเล็บมือนางชุมพร แบบรายกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มกล้วยเล็บมือนางแปลงใหญ่ตำบลสลุย สมาชิก จำนวน 17 ราย ลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่ 5 ส.ค. 2564 จำนวน 5 ราย
2) กลุ่มกล้วยเล็บมือนาง ม.6 สามล้าน สมาชิก จำนวน 9 ราย ลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่ 5 ส.ค. 2564 จำนวน 3 ราย
3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง สมาชิก จำนวน 19 ราย ลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่ 9 ส.ค. 2564 จำนวน 5 ราย
สินค้ากล้วยเล็บมือนางชุมพร แบบรายเดี่ยว จำนวน 15 ราย ลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่ 6-17 สิงหาคม 2564
โดย คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดชุมพร ได้พิจารณารับรองผลการประเมินตามที่คณะทำงานระดับพื้นที่นำเสนอทั้งหมด เพื่อนำผลการพิจารณาส่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการต่อไป