มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุณการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดชุมพร
20 ก.ย. 2564, 15:08 น.
             วันนี้(20 ก.ย. 64)นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนมูลนิธิคุณพุ่มในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดชุมพร ซึ่งในครั้งนี้เป็นการมอบทุนให้ตัวแทน ของผู้รับทุน จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป
มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ ได้จัดตั้งโครงการ "ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม" เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ ซึ่งมูลนิธิคุณพุ่มพิจารณาจัดสรรโควตาทุนการศึกษาให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร จำนวน 105 ทุน ด้วยพระอัจฉริยภาพจากการทรงงานพัฒนาสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ควบคู่ไปกับพระปรีชาสามารถ และความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม ทะเบียนเลขที่ กท 1410 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมกับดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ