จังหวัดชุมพร จัดโครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน CD Day Chumphon 2021
24 ก.ย. 2564, 14:20 น.
วันนี้(23 ก.ย. 64) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน CD Day Chumphon 2021 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร แก่บุคคล ผู้นำชุมชน และหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564
นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินกิจกรรม มหกรรมรวมพลังคนดี แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้นำชุมชนดีเด่น เกิดความภาคภูมิใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ส่งเสริม สร้างมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่นผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีรับโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น พิธีมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 รางวัล พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรประกวดการแต่งกายผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ พิธีมอบโล่และเงินรางวัลการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมชุมชนชุมพร อยู่ดี มีสุข (ยกย่องเชิดชูเกียรติ) พิธีมอบโล่และเงินรางวัลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด พิธีมอบเกียรติบัตรจากการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 พิธีมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกการพัฒนานวัตกรรม (1 พัฒนากร 1 ตำบล 1 ความสำเร็จ) ประจำปี 2564 จำนวน 7 รางวัล พิธีมอบเงินรางวัลเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 รางวัล พิธีมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 จำนวน 13 ทุน และพิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ราย
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรางวัลเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายจังหวัดชุมพรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายชุมชนที่มีผลงานดีเด่น พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและประชาชน อีกด้วย