คณะอนุกรรมการประกวดเรียงความและวีดิทัศน์เพื่อเฉลิมฉลอง"วันแห่งประชาธิปไตยสากล (International Day of Democracy)"