จังหวัดชุมพรเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 19 ธ.ค. 64
             จังหวัดชุมพรประชุมเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 19 ธ.ค. 64 ซึ่งปีนี้กำหนดจัดเพียง 2 กิจกรรมหลักได้แก่ พิธีทางศาสนาพิธีบวงสรวง และกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ส่วนงานกาชาดเลื่อนไปจัดช่วงเดือนมกราคม 2565
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรได้กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ซึ่งปีนี้จะแยกจัดกิจกรรมเพียง 2 กิจกรรมหลักเท่านั้น คือ 1.การจัดพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวง ต้องจัดให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และ 2. กิจกรรมรำเทิดพระเกียรติฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติฯ จะต้องตรวจหาเชื้อแบบ ATK Professional use ทุกคนก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทางจังหวัดจะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ชุดตรวจให้ทุกคน ส่วนบุคคลที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าร่วมพิธี จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 3192 อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องลงทะเบียนตามหัวข้อที่กำหนด ผ่านระบบ "Save Chumphon" และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
          ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร ได้นำเรื่องการจัดงานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี 2564 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดงาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ส่วนการจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 ให้เลื่อนออกไปพลางก่อน โดยจังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 ในช่วงเดือนมกราคม 2565 เพื่อจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวชุมพร