สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่...) พ.ศ....
30 พ.ย. 2564, 10:20 น.