จังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
12 ม.ค. 2565, 17:46 น.
         วันที่  11  มกราคม  2565 นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งระดับประเทศและในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร พร้อมร่วมพิจารณามาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ให้ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดชุมพร มีผู้ติดเชื้อโควิด 37 ราย รวมผู้ป่วยสะสมยืนยันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำนวน 17,032 ราย รักษาหายแล้ว 16,590 ราย เสียชีวิตสะสม 118 ราย คงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 324 ราย อำเภอเมืองชุมพร ยังคงเป็นพื้นที่สีเหลืองคือยังคงต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีประชากรหนาแน่น นอกเหนือจากนั้นเป็นพื้นที่สีเขียว ขณะที่การฉีดวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ด้านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ได้รับวัคซีนแล้วรวม 760,236 โดส
ทั้งนี้ ทุกคนยังคงต้องดำเนินการตามแนวทางของจังหวัด ในด้านการป้องกันรณรงค์ให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันตนเอง โดยเน้นที่มาตรการความปลอดภัยในองค์กรของตนเอง ครอบครัวบ้านเรือนของตนเอง ยึดหลัก Covid Free Setting และ Universal Prevention หรือสุขบัญญัติ 10 ประการ ชุมพรต้านโควิด -19 รวมถึงการเร่งรัดในการบริหารจัดการวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ด้านการควบคุมโรค ยังคงยึดแนวทาง ร่วมมือร่วมใจ ค้นให้พบ จบให้เร็ว ให้ ศปก.หมู่บ้าน/ชุมชน ค้นหาในพื้นที่ของตนเอง บุคคลที่มีความเสี่ยง หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วย ATK นอกจากนี้ได้ดำเนินการ สุ่มตรวจATKในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ชุมชนแออัด และพื้นที่รวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาด ล้งผลไม้ อีกด้วย