จังหวัดชุมพรจัดอบรมการใช้งานระบบ QR Trace On Cloud แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน
12 ม.ค. 2565, 17:49 น.
             วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace On Cloud) โดย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรสมาชิกชาวสวนทุเรียนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรกรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) สังกัดกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านบางฝนตก และสหกรณ์การเกษตรพันวาล ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 40 ราย
             ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตามสอบสินค้าโดยการทำ QR-code เป็นการยกระดับคุณภาพทุเรียนชุมพร แก้ไขปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับสมาชิก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าให้ กับเกษตรกรได้ โดยกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2565 ณ ห้องหิรัญญิการ์ โรงแรงนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร