ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 1 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 4 ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดิน) ที่ถูกชลประทานโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก