จังหวัดชุมพรจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
           วันนี้ 24  เมษายน  2565  นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะจังหวัดชุมพร ขับเคลื่อน การขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2556 ณ วัดธรรมถาวร ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
            โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 หลังจากนั้นได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุทางการเกษตร พันธุ์พืชผัก ชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
            สำหรับกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะจังหวัดชุมพร เป็นนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มเด็กเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่ม ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ผ่านกิจกรรมทางศาสนาสู่จังหวัดชุมพรสุขสงบอย่างยั่งยืน โดยส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุทางการเกษตร พันธุ์พืชผัก อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปส่งมอบเป็นความช่วยเหลือให้บุคคลด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มเด็กเปราะบาง เพื่อเป็นการทำบุญและช่วยเหลือครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในพื้นที่ระดับอำเภอได้อย่างทั่วถึงต่อไป