โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3
04 มิ.ย. 2565, 18:01 น.
              วันนี้ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด โครงการและกิจกรรมที่สำคัญของส่วนราชการ ให้สื่อมวลชนทุกแขนง นำไปขยายผลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จากสื่อมวลชน เพื่อนำมาสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายแพทย์อนุ ทองแดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อ.เมืองชุมพร
โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ มีวาระสำคัญให้สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้ติดตาม ได้แก่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแนวทางการป้องกันโรคของจังหวัดชุมพร โดยการรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค ตามแผนและมาตรการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น ซึ่งยึดหลัก "2U 3 พอ" ได้แก่ Universal Prevention, Universal Vaccination, เตียงพอ, เวชภัณฑ์วัคซีนพอ และบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขพอ,
ประเด็นการนำทุเรียนชุมพร สู่ “ชุมพร มหานครแห่งทุเรียน” ซึ่งจังหวัดชุมพรมีการเพาะปลูกทุเรียนมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศในปี 2565 จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูก 260,768 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5.75 และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด 286,258 ตัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผลไม้เมืองชุมพร โดยเฉพาะทุเรียนชุมพร จังหวัดชุมพรจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้ทุเรียน เมืองชุมพร 2565 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรด้านการเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่ม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ด้านสังคมและความมั่นคง และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 16 – 26 มิถุนายน 2565 ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ กิจกรรมชมสวน ชิมทุเรียน เมืองชุมพร ในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร ราคาท่านละ 999 บาท, กิจกรรม การประกวด Miss durian Chumphon, กิจกรรมการเดินขบวนรถผลไม้ตระการตาและการประกวดธิดาผลไม้ ทั้ง 8 อำเภอ, กิจกรรมการประกวดทุเรียนแห่งประเทศไทย, กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย, กิจกรรมแข่งขันมวยไทย, กิจกรรมการประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ และนิทรรศการผลไม้ ทุเรียน กระท่อม และกัญชา จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานศึกษาอีกด้วย
และประเด็นการขับเคลื่อนมาตรการรองรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบของจังหวัดชุมพร ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร มีมติเห็นชอบในการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในการประชุม ครั้งที่ 35 /2565 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อเสนอ ศบค.พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่สีฟ้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลง โดยจังหวัดชุมพรมีความพร้อมสำหรับการเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามแบบประเมิน 6 ด้าน 40 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรและเป็นการเพิ่มพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชน
นอกจากนี้ยังมีประเด็นคำถามของสื่อมวลชนที่ได้นำเสนอแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้พี่น้องประชาชนต่อไป อาทิ ปัญหาน้ำท่วม น้ำรอระบาย หน้า รพ.ชุมพร และแยกหน้า โรงเรียนศรียาภัย, แนวในการจัดระเบียบพ่อค้า แม่ค้าที่วางสิ่งของ ขายของ บนทางเท้า ในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมพร, ความคืบหน้าการสร้างถนนใหม่ หรือปรับปรุงใหม่ ในพื้นที่เมืองชุมพร รวมทั้งไฟส่องถนนเส้นเข้าตัวเมืองจากแยกปฐมพร- วงเวียนทางตัน ที่ไม่เพียงพอ, ผลกระทบจากการขุดคลองชุมพรหรือคลองนาคราช ทำให้เกิดดินทรุดตัว สร้างความเสียหายแก่ชาวบ้านที่มีบ้านและที่ดินติดคลอง เป็นต้น ซึ่งทุกปัญหาได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกประเด็น