จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
04 มิ.ย. 2565, 18:09 น.
            วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชการ และพี่น้องประชาชนชาวชุมพร ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ สร้างความรักสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด
           โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา บริเวณสระน้ำคลองยี่ลาน หมู่ที่13 บ้านยายหม่น ตำหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ