ผู้ว่าฯชุมพรประชุมด่วนเตรียมมาตรการรองรับปัญหาปุ๋ยแพงช่วยเกษตรกรในพื้นที่
28 มิ.ย. 2565, 16:15 น.
วันที่ 27 มิ.ย.65 เวลา 15.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เชิญหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ประกอบด้วย เกษตรจังหวัดชุมพร สหกรณ์จังหวัดชุมพร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร รวมทั้ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร และประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมเพื่อหามาตรการเตรียมรับมือสถานการณ์ปุ๋ยราคาแพง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพรลดต้นทุนการผลิต โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งจะเน้นในเรื่องของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า "ตามที่ชุมพรเรามียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในด้านการเกษตรทั้ง เกษตรมูลค่าเพิ่ม เกษตรปลอดภัย และเกษตรทันสมัย ซึ่งเรามีรายได้จากการเกษตรเป็นหลัก เกิน 50% ดังนั้นจากสถานการณ์ปุ๋ยมีราคาแพงก็คาดว่า จะมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรที่มีอยู่ประมาณ 1 แสนกว่าครอบครัว จึงต้องมีการเตรียมรับมือสถานการณ์ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว โดยให้ทางหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ยังมี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาร่วมกันเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น ซึ่งจะทำแผนงานโครงการ และโครงการนำร่องในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในนิคมสหกรณ์ทั้ง 3 แห่งของจังหวัดชุมพร พื้นที่ ส.ป.ก. เกษตรแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน ที่จะทำนำร่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และที่สำคัญจะช่วยให้พี่น้องประชาชนชาวเกษตรลดการใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยที่มีราคาสูงขึ้นมาก เพื่อตอบโจทย์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะต้องแบกรับภาระ โดยเฉพาะช่วงนี้ยังเป็นช่วยฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว ก็จะต้องมีการตัดแต่ง และเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช โดยเฉพาะไม้ผลทุเรียน ก็เป็นการเตรียมความพร้อมจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น"