จังหวัดชุมพร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
28 มิ.ย. 2565, 18:50 น.
วันที่  28  มิถุนายน  2565 นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 45 หรือ สำนักงาน กสทช. เขต 45 จัดขึ้น ณ โรงแรมลอฟท์มาเนียบูติคโฮเทล จังหวัดชุมพร ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สถานการณ์ภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน เหตุอุทกภัย ที่เป็นภัยธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นต่อเนื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือในสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุจำเป็นต้องมีการบูรณาการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการมีระบบติดต่อประสานงานสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การประสานงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขข้อขัดข้องของระบบโทรศัพท์ประจำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบวิทยุคมนาคม และระบบโทรคมนาคมอื่นๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชน และการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ตลอดจนให้มีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ รับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมแผนบูรณาการบุคลากร และข่ายวิทยุสื่อสารเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เพื่อรองรับสถานการณ์กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
ด้านนายวสันต์ เริงสมุทร ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 45 เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เขต 45 จัด “โครงการซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและศูนย์ประสานงานข่ายวิทยุสื่อสารเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการป้องกันภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และมีกระบวนการขั้นตอนในการสื่อสารแจ้งเหตุเตือนภัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สั่งการแก้ไขความเสียหายของระบบสื่อสาร สนับสนุนการสื่อสาร เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีขั้นตอน มีความเข้าใจตรงกันรวมถึงการจัดการมอบหมายหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบให้มีหน้าที่ในการปฏิบัติการตั้งแต่ในภาวะปกติ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการซ้อมแผนและวิทยากร อีกด้วย