รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ปัญหา อุปสรรค 

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-